GOLDEN YEARS OF AVIATIONCivil Aircraft Register - Germany

list of abbreviations

Reg Type c/n History Owners Date CoR Fate
D-2501Klemm L26 c II506D-2501Allianz und Stuttgarter versich/Berlin00.07.33Destroyed 12.33
D-2502Klemm L26 c II507D-2502DLV00.09.33
D-2503Klemm L26 Vc508D-2503 D-EDISA.Dressler/Dresden00.09.33
D-2504Klemm L25 VIIc514D-2504Luftsportverband Niedersachsen/Hamburg >DLV00.05.33
D-2505Klemm KL31 a XIV536D-2505 D-IBEN ZS-AIJ CR-LASDr.P.Beeck/Koln00.09.33
D-2506Heinkel He60 A432D-2506 D-IQOV
D-2507Heinkel He60 C433D-2507 D-ILILSeeubungsstaffel Warnemunde
D-2508Heinkel He60 C434D-2508
D-2509Heinkel He60 C435D-2509
D-2510Heinkel He60 C436D-2510
D-2511Heinkel He60 D437D-2511Seeubungsstaffel Warnemunde [or C]
D-2512Heinkel He60 D438D-2512Seeubungsstaffel Warnemunde [or C]
D-2513Heinkel He60 C439D-2513 D-IHYF
D-2514Heinkel He60 C440D-2514
D-2515Klemm KL32 XIVa475D-2515Rhenania-Ossag/Hamburg00.06.33
D-2516Arado Ar66D-2516
D-2517D-2517
D-2518D-2518
D-2519D-2519
D-2520D-2520
D-2521D-2521
D-2522D-2522
D-2523Arado Ar65#3D-2523
D-2524D-2524
D-2525Arado Ar66D-2525
D-2526Junkers Ju52/3mfe4023D-2526 D-AGAVDLH 'Zephyr' and 'Emil Schafer' 00.08.33Crashed into hangar in fog on take off London 26.11.37
D-2527Junkers Ju52/3mfe4022D-2527 D-AGUKDLH 'Manfred von Richthofen' Travelling Aircraft of Goering 'Kurt Wolf'00.07.33Crashed .42
D-2528Klemm L25 VIIc517D-2528 D-EKAMDeutsche Turn-.Sport-und Schiessgemeinde/Chemnitz >DLV00.06.33
D-2529Klemm VL26 Vc535D-2529 D-EXIHLeipziger Lebensversich00.07.33
D-2530Klemm VL25 VIIc538D-2530DVL00.06.33Sold abroad 9.33
D-2531Klemm L25 VIIc519D-2531W.Schepmann/Dortmund00.07.33Destroyed 6.34
D-2532Junkers A48 fi3363D-2532 D-IPOSLuftwaffe - used at Lipesk by German Air Force mod to single tail aircraft >DVSCrashed 7.35
D-2533Klemm L25 VIIc513D-2533 D-ELOXDLV00.10.33
D-2534Klemm L25 VIIc515D-2534 D-ETEPDLV00.06.33
D-2535Junkers W34 gi2743D-2535 EU-IIIDLH 'Orion' >Eurasia00.07.33Sold China 9.33 Crashed Lanchow 7.35 [also used ferry reg D-7]
D-2536Blackburn L.1C Bluebird IVSB.240(G-ABEX) G-ABVZ D-2536K.Winkler/Halbau00.06.33
D-2537Heinkel He70403D-3 D-2537 D-UHUXDLH00.06.33Crashed 03.11.34
D-2538Fieseler F 4204D-2538Hermann Goring. DLV >Frh.v.Hirschberg/Straubling00.07.33
D-2539Fieseler Fi5 R205D-2539 D-EBAPW.Schepmann/Dortmund00.08.33
D-2540Fieseler Fi5 R206D-2540Dr.Folkert/Bad Kreuznach >Haus Bergmann/Dresden00.08.33Collided with D-3088 6.6.34
D-2541Fieseler Fi5 R207D-2541 D-EFVOF.v.Opel/Russelsheim00.08.33
D-2542Fieseler Fi5 R208D-2542H.Foerster/Goldberg00.08.33Destroyed 5.34
D-2543Heinkel HE42 D443D-2543DVS00.07.33
D-2544Heinkel HE42 D444D-2544DVS00.07.33
D-2545Heinkel HE42 D445D-2545DVS00.07.33
D-2546Heinkel HE42 D446D-2546DVS00.08.33Destroyed 5.34
D-2547Heinkel HE42 D447D-2547DVS00.08.33
D-2548Heinkel HE42 D448D-2548DVS00.08.33Destroyed 5.34
D-2549Heinkel HE42 D449D-2549DVS00.08.33
D-2550Heinkel HE42 D450D-2550DVS00.08.33
D-2551Heinkel HE42 D451D-2551DVS00.08.33
D-2552Heinkel HE42 D452D-2552DVS00.08.33
D-2553Heinkel HE42 D453D-2553DVS00.09.33
D-2554Heinkel HE42 D454D-2554
D-2555Heinkel HE42 D455D-2555DVS00.09.33
D-2556Heinkel HE42 D456D-2556DVS00.10.33
D-2557Arado Ar66Sea99?D-2557on floats
D-2558Arado Ar66 a (V2)100D-2558 D-IJAXArado Flugzeugwerke GmbH
D-2559Arado Ar66D-2559
D-2560Klemm L25 VIIc520D-2560DLV/Berlin00.07.33
D-2561Klemm L25 VIIc521D-2561DLV-Ortsgr. Bremen00.07.33
D-2562Klemm L25 VIIc522D-2562DLV-Ortsgr. Bremen00.07.33
D-2563Klemm L25 VIIc523D-2563DLV/Berlin00.08.33
D-2564Klemm L25 VIIc524D-2564 D-EPHUDLV/Berlin00.08.33
D-2565Klemm L25 VIIc525D-2565 D-ETEZDLV/Berlin00.08.33
D-2566Klemm L25 VIIc526D-2566 D-EDYNDLV/Berlin00.08.33Destroyed 5.34
D-2567Klemm L25 VIIc527D-2567DLV/Berlin00.08.33
D-2568Klemm L25 VIIc528D-2568DLV/Berlin00.07.33
D-2569Klemm L25 VIIc529D-2569DLV/Berlin00.07.33
D-2570Klemm L25 VIIc530D-2570DLV/Berlin00.08.33Destroyed 6.34
D-2571Klemm KL32 XIVa511D-2571 D-EREQH.Hackbusch/Berlin00.08.33
D-2572Klemm L25 VIIc516D-2572DLV/Berlin00.12.33
D-2573Klemm L25 VIIc518D-2573 LX-AHADLV/Berlin00.09.33
D-2574Heinkel He72 A482D-2574 D-EZOQ'Amsel' Heinkel/Warnemunde00.10.33
D-2575Albatros L101 D183D-2575Focke-Wulf built. DVS00.09.33
D-2576Albatros L101 D184D-2576Focke-Wulf built. DVS00.09.33
D-2577Albatros L101 D185D-2577Focke-Wulf built. DVS00.09.33
D-2578Albatros L101 D186D-2578Focke-Wulf built. DVS
D-2579Albatros L101 D187D-2579 D-EKAPFocke-Wulf built. DVS00.09.33
D-2580Albatros L101 D188D-2580Focke-Wulf built. DVS00.09.33
D-2581Albatros L101 D189D-2581Focke-Wulf built. DVS00.09.33Crashed 5.34
D-2582Albatros L101 D190D-2582Focke-Wulf built. DVS00.09.33
D-2583Albatros L101 D191D-2583Focke-Wulf built. DVS00.09.33
D-2584Albatros L101 D192D-2584 D-APUZFocke-Wulf built. DVS00.09.33
D-2585Erla 5a1D-2585 D-YMAZEisen-und Flugzeuwerk/Erla00.09.33
D-2586Junkers A50 ci3568D-2586W.Mayer/Hamburg00.07.33
D-2587Klemm KL32 XIVa540D-2587F.Siebel/Berlin >F.Florian/Dusseldorf00.08.33
D-2588Junkers Ju52/3mfe4025D-2588 D-AHIHDLH 'Rudolf Kleine' >Luftwaffe00.08.33Crashed .41
D-2589Heinkel He72 V-1 w483D-2589 D-EROZHeinkel/Warnemunde00.09.33
D-2590Heinkel He72 V-2D-259000.08.33
D-2590Klemm L25 VIIc641D-2590 D-EJUQB.Jehle/Munchen00.08.33
D-2591Klemm L25 VIIc531D-2591DLV/Berlin00.08.33
D-2592Klemm L25 VIIc532D-2592DLV/Berlin00.08.33
D-2593Klemm L25 VIIc533D-2593DLV/Berlin00.08.33
D-2594Klemm L25 VIIc534D-2594DLV/Berlin00.08.33
D-2595Klemm KL31 a XIV537D-2595'Niedersachs Beobachter' verlagsges/Hannover >DLV00.10.33
D-2596Klemm KL31 a XIV539D-2596 D-IDIFSudflug/Munchen00.09.33
D-2597Klemm KL32 XIVa601D-2597DVS00.08.33
D-2598Klemm KL32 XIVa602D-2598DVS00.08.33
D-2599Klemm KL32 XIVa603D-2599DVS00.11.33
D-2600Focke-Wulf Fw200A-093099D-2600 WL-2600 26+00 D-ARHU'Immelmann III' Flugbereitschaft RLM[V-3?]
D-2600Junkers Ju52/3mfe4021D-2600 D-AHUTDLH 'Immelmann' >RLM 'H.J. Buddecke' 00.06.33Hitlers personal transport. Crashed .41
D-2600Junkers Ju52/3mge4053D-AXAN D-2600 D-AHIT D-ANAO DD+MFDLH >Deutsche Reichsbahn 'Immelmann II' >DLH >Luftwaffe00.04.37Hitlers personal transport. Shot down .42
D-2600Junkers Ju52/3m5702CB+AB D-2600
D-2601Klemm KL31 a XIV611D-2601H.Rieckhoff/Weimar00.10.33
D-2602Klemm KL31 a XIV612D-2602DLV/Berlin00.10.33
D-2603Klemm L25 d VII621D-2603 D-EXYTDLV/Berlin00.09.33
D-2604Klemm L25 d VII622D-2604 D-ETURAllianz und Stuttgarter Versich/Berlin00.10.33
D-2605Klemm L25 d VII623D-2605DLV/Berlin00.03.34
D-2606Klemm L25 d VII R627D-2606 D-EFOPDLV/Berlin00.09.33
D-2607Klemm L25 d VII R628D-2607 D-EPIPDLV/Berlin00.09.33
D-2608Klemm L25 d VII R629D-2608DLV/Berlin00.09.33
D-2609Monocoupe 1105SW40D-2609 G-ABBR D-2609L.Lammertz/Aachen00.08.33Destroyed 11.33
D-2610Monocoupe 110 W40D-2610
D-2611D-2611
D-2612D-2612
D-2613Focke-Wulf Fw44 v3 b156D-2613 D-ESYKDVS00.08.33
D-2614Focke-Wulf Fw44 B157D-2614 D-ENEFDVS00.10.33
D-2615Focke-Wulf Fw44 B158D-2615 D-ELELDVS00.11.33
D-2616Focke-Wulf Fw44 B159D-2616DVS00.11.33
D-2617Focke-Wulf Fw44 B160D-2617DVS00.11.33
D-2618Focke-Wulf Fw44 B161D-2618DVS00.11.33Destroyed .35
D-2619Focke-Wulf Fw44 B162D-2619DVS00.12.33
D-2620Focke-Wulf Fw44 B163D-2620 D-EMEHDVS00.12.33
D-2621Focke-Wulf Fw44 C164D-2621 D-EGEFDVS00.02.34
D-2622Heinkel He59 B442D-2622 D-AKIV
D-2623BFW M.31 D-2623
D-2624Junkers Ju52/3mfe4026D-2624 D-AJANDLH 'Rudolf Berthold' FLEI (Flug-Eisenbahn) Service >Luftwaffe00.09.33Crashed .41
D-2625Gerner G II Rb8D-2625K.Zirvas/Frankfurt-Main00.08.33
D-2626Gerner G II Rb9D-2626Erbprinz zu Solms-Hohensolms-Lich00.08.33
D-2627Gerner G II Rb10D-2627R. Bohler/Frankfurt-Main00.08.33
D-2628Gerner G II Rb11D-2628DLV/Berlin00.12.33
D-2629D-2629
D-2630Fieseler Fi5 R209D-2630DLV/Berlin00.08.33
D-2631Fieseler Fi5 R210D-2631DLV/Berlin00.10.33
D-2632Fieseler Fi5 R211D-2632Frh.v.Behr/Hamburg00.09.33
D-2633Fieseler Fi5 R212D-2633Destroyed 11.33
D-2634Fieseler Fi5 R213D-2634DLV/Berlin00.10.33
D-2635Fieseler Fi5 R214D-2635 D-ELYLF.Fliegel/Berlin-Charlottenburg00.11.33
D-2636Fieseler Fi5 R215D-2636Graf v.Arco-Zinneberg/Munchen00.11.33
D-2637Arado Ar66D-2637
D-2637Fieseler Fi5 R216D-2637Graf v.Franken-Sierstorpff/Kothen00.11.33
D-2638Fieseler Fi5 R217D-2638E.Hilscher/Chemnitz00.12.33Destroyed 3.34
D-2639Fieseler Fi5 R218D-2639H.Rautenkranz/Celle00.12.33Destroyed .34
D-2640Junkers Ju52/3mce4027D-2640 D-AZEV GS+AODLH 'Werner Voss' special equipment tested by DVL in summer 1934 >Luftwaffe- used at Rechlin00.09.33
D-2641Junkers A50 ci3549D-2641LuftSchiffhafen Gotha - participated in Deutschlandflug 1934 >DLV-Ortsgr. Gotha00.10.33
D-2642Junkers A50 ci3551D-2642 D-EPULLuftSchiffhafen Gotha >DLV-Ortsgr. Gotha00.10.33
D-2643BFW M.35 a621D-264300.10.33
D-2644Junkers A50 ci3544D-2644 D-EHITDLV00.10.33Akaflieg Danzig 1934 Canc 2.38
D-2645Junkers A50 ci3545D-2645 D-EFOVDLV >DVL00.10.33Canc 2.38
D-2646Junkers A50 ci3546D-2646DLV00.10.33Crashed 3.34
D-2647Junkers A50 ci3547D-2647 D-ENOKDLV - participated in Deutschlandflug 193400.07.33
D-2648Junkers A50 ci3548D-2648 D-EFIQDLV - participated in Deutschlandflug 193400.10.33
D-2649Junkers Ju52/3mfe4028D-2649 D-AJUXDLH 'Hermann Goering'00.09.33Crashed at Frankfurt/Main
D-2650Junkers Ju52/3mfe4029D-2650 D-AKEPDLH 'Fritz Rumey' >Luftwaffe00.10.33Crashed .42
D-2651Albatros L101 D193D-2651 D-EGEKFocke-Wulf built. DVS00.09.33
D-2652Albatros L101 D194D-2652Focke-Wulf built. DVS00.09.33Crashed 2.34
D-2653Albatros L101 D195D-2653Focke-Wulf built. DVS00.09.33
D-2654Albatros L101 D196D-2654 D-ERYNFocke-Wulf built. DVS00.09.33
D-2655Albatros L101 D197D-2655 D-EXUKFocke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2656Albatros L101 D198D-2656Focke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2657Albatros L101 D199D-2657Focke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2658Albatros L101 D200D-2658Focke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2659Albatros L101 D201D-2659Focke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2660Albatros L101 D202D-2660 D-EVOVFocke-Wulf built. DVS00.10.33Also reported as EVON
D-2661Klemm L25 d VII541D-2661DLV/Berlin00.09.33
D-2662Klemm L25 d VII542D-2662DLV/Berlin00.09.33
D-2663Klemm L25 d VII543D-2663 D-ELUTDLV/Berlin >RDL Erprob.-Stelle./Staaken00.09.33
D-2664Klemm L25 d VII544D-2664DLV/Berlin00.09.33
D-2665Klemm L25 d VII545D-2665DLV/Berlin00.09.33
D-2666Klemm L25 d VII546D-2666DLV/Berlin00.09.33
D-2667Klemm L25 d VII547D-2667 D-EBYFDLV/Berlin00.09.33
D-2668Klemm L25 d VII548D-2668DLV/Berlin00.09.33Destroyed 1.37
D-2669Klemm L25 d VII549D-2669 D-EKAXDLV/Berlin00.09.33
D-2670Klemm L25 d VII550D-2670 D-ETUVDLV/Berlin00.10.33
D-2671Klemm KL32 XIVa604D-2671DVS00.12.33
D-2672Klemm KL32 XIVa605D-2672 D-EMUR
D-2673Klemm KL32 XIVa606D-2673 D-EKISDLV/Berlin00.02.34
D-2674Klemm KL32 XIVa607D-2674 D-EBUVDLV/Berlin00.03.34
D-2675Klemm KL32 XIVa608D-2675Klemm/Boblingen00.03.34
D-2676Klemm KL32 XIVa609D-2676DVL/Adlershof00.03.34
D-2677Klemm KL32 XIVa610D-2677DVS00.03.34
D-2678Klemm KL31 a XIV613D-2678Badisch-Pfalz DLH/Mannheim00.12.33
D-2679Klemm L25 d VII624D-2679Amtsverband Vechta00.03.34
D-2680Klemm L25 d VII D-2680W.Schepmann/Dortmund00.05.34
D-2681Klemm L25 d VII D-2681DLV/Berlin00.06.34
D-2682Klemm L25 d VII630D-2682DLV-Landesgr.VIII/Baden-Pfalz00.10.33
D-2683Klemm L25 d VII R631D-2683DLV-Landesgr.VIII/Baden-Pfalz00.10.33
D-2684Klemm L25 d VII R632D-2684DLV-Landesgr.VIII/Baden-Pfalz00.10.33
D-2685Klemm L25 d VII R633D-2685DLV-Landesgr.VIII/Baden-Pfalz00.10.33
D-2686Klemm L25 d VII634D-2686DLV-Landesgr.VIII/Baden-Pfalz00.11.33
D-2687Klemm L25 d VII R639D-2687 D-EHAQDLV/Berlin00.10.33
D-2688Junkers Ju493701D-2688 D-UBAZJunkers -high altitude aircraft >DVL00.09.33Crashed 10.37
D-2689Junkers W33 he2752D-2689DLH - used for training >DVS00.12.33
D-2690D-2690
D-2691Junkers A50 ci3562D-2691 D-ESEZDLH00.10.33
D-2692Focke-Wulf Fw44165D-2692Hptm Boelcke >DLV-Ortsgr.Bremen00.12.33
D-2693Focke-Wulf Fw44 B166D-2693DLV/Bremen >DLV/Berlin00.12.33
D-2694Focke-Wulf Fw44 B167D-2694DLV/Bremen00.12.33
D-2695D-2695
D-2696D-2696
D-2697D-2697
D-2698D-2698named 'Andalucia'Crashed
D-2699Albatros L102 BD-2699
D-2700D-2700
D-2701D-2701
D-2702D-2702
D-2703Albatros L102 B176D-2703 D-IDYPFocke-Wulf built. DVS00.02.34
D-2704Albatros L102 B177 ?D-2704?
D-2705Albatros L102 B178D-2705Focke-Wulf built. DVS00.02.34
D-2706Albatros L102 B179D-2706Focke-Wulf built. DVS00.02.34
D-2707Albatros L102 B180D-2707Focke-Wulf built. DVS00.02.34
D-2708Albatros L102 B181D-2708 D-IDUQFocke-Wulf built. DVS00.02.34
D-2709Albatros L102 B182D-2709 D-IDEVFocke-Wulf built. DVS00.02.34
D-2710D-2710
D-2711Albatros L102 W = Fw55W D-2711Focke-Wulf built
D-2712Junkers A50 ci3560D-2712 D-ETOFLuftschiffhafen Gotha - participated in Deutschlandflug 1934 >DLV-Ortsgr.Gotha >NSFK00.10.33
D-2713BFW M.27 bi616D-2713DVL00.10.33
D-2714Albatros L101 D203D-2714Focke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2715Albatros L101 D204D-2715Focke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2716Albatros L101 D205D-2716Focke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2717Albatros L101 D206D-2717 D-EVEXFocke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2718Albatros L101 D207D-2718 D-ERUZFocke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2719Albatros L101 D208D-2719 D-EHOQFocke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2720Albatros L101 D209D-2720Focke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2721Albatros L101 D210D-2721 D-EQOHFocke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2722Albatros L101 D211D-2722Focke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2723Albatros L101 D212D-2723 D-EPOZFocke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2724Albatros L76D-2724
D-2725Junkers Ju52/3mfe4030D-2725 D-AKOKDLH 'Paul Baumer' >Luftwaffe00.10.33Crashed in fog London .34 repaired Crashed .42
D-2726Heinkel HE51 D-2726E-stelle Rechlin
D-2727Heinkel HE49 D-2727Prototype He51 A-2
D-2727Heinkel HE51430D-2727
D-2728Heinkel HE51 B429D-2728K.Schwabe/Partenkirchen00.12.33
D-2728Klemm KL32 XIVa512D-2728 D-IBES00.10.33(Heinkel D-2728 also said to be D-IBES)
D-2729Klemm L25 d VII551D-2729DLV/Berlin00.10.33
D-2730Klemm L25 d VII552D-2730DLV/Berlin00.10.33
D-2731Klemm L25 d VII553D-2731DLV/Berlin00.10.33
D-2732Klemm L25 d VII554D-2732 D-ERUQDLV/Berlin00.10.33
D-2733Klemm L25 d VII555D-2733 D-EVARDLV/Berlin00.10.33
D-2734Klemm L25 d VII556D-2734DLV/Berlin00.10.33
D-2735Klemm L25 d VII557D-2735 D-EVOQDLV/Berlin00.10.33
D-2736Klemm L25 d VII558D-2736DLV/Berlin00.10.33
D-2737Klemm L25 d VII559D-2737 D-EDUFDLV/Berlin00.10.33
D-2738Klemm L25 d VII560D-2738DLV/Berlin00.10.33
D-2739Klemm L25 d VII R635D-2739DLV-Landesgr.VIII/Baden-Pfalz00.10.33
D-2740Klemm L25 d VII R636D-2740DLV-Landesgr.VIII/Baden-Pfalz00.10.33
D-2741Klemm L25 d VII R637D-2741DLV-Landesgr.VIII/Baden-Pfalz00.10.33
D-2742Klemm L25 d VII R638D-2742DLV/Berlin00.11.33
D-2743Klemm L25 d VII D-2743DLV/Berlin00.06.34
D-2744Albatros L101 D213D-2744Focke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2745Albatros L101 D214D-2745Focke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2746Albatros L101 D215D-2746 D-EMAKFocke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2747Albatros L101 D216D-2747 D-ELUZFocke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2748Albatros L101 D217D-2748 D-ELOQFocke-Wulf built. DVS00.10.33
D-2749Albatros L101 D218D-2749 D-EXIMFocke-Wulf built. DVS00.11.33
D-2750Albatros L101 D219D-2750 D-EVELFocke-Wulf built. DVS00.11.33
D-2751Albatros L101 D220D-2751Focke-Wulf built. DVS00.11.33
D-2752Albatros L101 D221D-2752Focke-Wulf built. DVS00.11.33
D-2753Albatros L101 D222D-2753Focke-Wulf built. DVS00.11.33
D-2754D-2754
D-2755D-2755
D-2756Junkers W33 he2748D-2756 D-OHIPDVS00.12.33
D-2757Junkers W33 he2749D-2757 D-OPAZ DA+ZXDVS00.12.33
D-2758Junkers W33 he2750D-2758DVS00.12.33
D-2759Junkers Ju52/3mfe4031D-2759DVS00.11.33
D-2760D-2760
D-2761Phoenix Meteor L-2e D-2761
D-2762D-2762
D-2763D-2763
D-2764D-2764
D-2765D-2765
D-2766Arado Ar64 C86D-2766E-Stelle/Staaken
D-2767Arado Ar64 C87D-2767E-Stelle/Staaken
D-2768Arado Ar64 C88D-2768E-Stelle/Staaken
D-2769Heinkel HD38 c389D-2769 D-IQYV
D-2770Heinkel HD38 c388D-2770Aero Sport GmbHCanc 12.6.34
D-2771Heinkel HD38 c390D-2771Canc 4.34
D-2772BFW M.35 a620D-2772C. Braun/Prien-Chiemsee00.03.34
D-2773Arado Ar66 C116D-2773 D-IRAV
D-2774Arado Ar66 C117D-2774
D-2775Arado Ar66 CD-2775
D-2776Arado Ar66 C119D-2776
D-2777Arado Ar66 C120D-2777DVS00.11.33
D-2778Arado Ar66 C121D-2778DVS00.11.33
D-2779Arado Ar66 C122D-2779DVS00.11.33
D-2780Arado Ar66 C123D-2780DVS00.12.33
D-2781Arado Ar66 C124D-2781DVS00.12.33
D-2782Arado Ar66 C125D-2782DVS00.12.33
D-2783Arado Ar66 C126D-2783DVS00.12.33
D-2784Arado Ar66 C127D-2784DVS00.12.33
D-2785Arado Ar66 C128D-2785DVS00.12.33
D-2786Arado Ar66 C129D-2786DVS00.12.33
D-2787Arado Ar66 C130D-2787 D-IJERDVS00.12.33
D-2788Arado Ar66 C131D-2788DVS00.12.33
D-2789Arado Ar66 C132D-2789 D-IGAMDVS00.12.33
D-2790Arado Ar66 C133D-2790 D-IMIXDVS00.11.33
D-2791Arado Ar66 C134D-2791DVS00.11.33
D-2792Arado Ar66 C135D-2792 D-IZORDVS00.11.33
D-2793Albatros L101 D223D-2793Focke-Wulf built. DVS00.11.33
D-2794Albatros L101 D224D-2794Focke-Wulf built. DVS00.11.33Destroyed .34
D-2795Albatros L101 D225D-2795Focke-Wulf built. DVS00.11.33Destroyed .34